UTBYGGNADSPLANER FÖR VÄSTRA ERIKSBERG

Älvstranden Utveckling, beläget på Lindholmen, höll tidigare under sommaren ett informationsmöte om framtida utbyggnadsplaner för Västra Eriksberg. På mötet deltog representanter från flertal bostadsrättsföreningar i vårt område som fick ta del av utbyggnadsplaner för Västra Eriksberg. Sammanställning av information kan ni ta del av genom att läsa nedan.

DOCKTORGET (Området längst in i dockan)

JM:s brf Skeppsbyggaren har inflyttning under hösten 2015. I och med det försvinner de arbetsbodar som finns här nu.

Enligt tidigare planer, från 2004, så skulle området där beachvolleyplanen nu finns, bebyggas med ett höghus och andra byggnader. Efter det att denna plan gjordes, har man beslutat att gräva ner järnvägen. Detta innebär att hela ytan mellan rondellen vid sopsugen och busshållplatsen vid Pölsebo, med övre gräns längs Krokängsparken, kommer att bli disponibel för bebyggelse. Detaljplaner för detta område är inte klara ännu, utan samråd kommer att hålla på t.o.m. kvartal 1 2016, och därefter granskning året ut. Under samrådstiden kommer det att finnas möjlighet att komma med synpunkter. I stora drag har man tänkt sig att bygga 250 bostäder samt 4 000 m² verksamheter i form av förskola, handel mm. Förhoppningen är att försöka få hit en lite större matvaruaffär.

eriksberg

Utbyggnaden av detta område ligger långt fram i tiden, med tanke på att järnvägen först ska grävas ner. Man kommer inte att göra några förändringar av befintlig beachvollybollplan och trätrappa mm innan 2017 i alla fall, men rusta upp området något i samband med att JM:s arbetsbodar försvinner. Besöksparkeringen kommer också att vara kvar tillsvidare.


PLATÅN

HSB:s sista etapp, brf Flatön, kommer att ha inflyttning under hösten 2015, och därefter gör man klart deras parkeringsplatser.

MONSUNGATAN

Förhoppningen är att de många lastbilstransporterna med betongelement till brf Albertina ska vara borta efter september månad, och efter det blir det bara ”vanliga” byggleveranser till bygget, vilket gör att det kommer att bli bättre framkomlighet på gatan. När Riksbyggens brf Albertina är klart, inflyttning planerad till efter sommaren 2016, kommer man att iordningställa hela Monsungatan.

BOCKKRANSTORGET

”Planteringen” mellan basketplanen och de röda ”vågorna” skulle varit klar i våras. Förhoppningsvis görs den i ordning nu, innan hösten.

En del av ytan längst ut mot älven kommer att tas i anspråk i samband med att man börjar färdigställa den första delen av kajen längs de nybyggda husen (se tidigare infoblad). Här och på andra sidan av dockan (ungefär där propellrarna ligger) finns reserverat plats för någon form av lokal – gatukök, glasskiosk, Pressbyrå eller liknande.

KAJEN

Det första huset, PEAB:s brf Kajen ett ska ha sin inflyttning till årsskiftet 2015/2016. NCC:s brf Kajpromenaden har inflyttning våren 2016 och JM:s brf Flaggskeppet har inflyttning hösten 2016. Under hösten/vintern 2015 ska kajen göras klar så långt som dessa hus sträcker sig. Sista biten förbi de två sista husen kan man tyvärr inte göra klart förrän dessa är klara 2019. Man kommer att försöka få klart en gångväg upp till Färjenäsparken bakom de tre första husen under nästa sommar. De två sista husen, Riksbyggens brf Salteriet och HSB:s    Brf Skaftö kommer att ha planerad byggstart nästa sommar respektive början 2017. När dessa är klara kommer som sagt kajen att byggas klar och väster om dessa hus blir det då också en parkeringsplats.

Önskemålet är att så mycket byggtrafik som möjligt ska angöras från Färjenäs hållet, men pga. platsbrist kan en del lastbilar inte vända inom detta område och kommer att behöva köra ut längs Monsungatan.

FÄRJENÄSPARKEN

När alla hus längs kajen är klara, planerat till 2019, kommer man att rusta upp f.d. Driving rangen vid Färjenäsparken och då vill man få till en attraktiv rekreations- och aktivitetspark. Här kommer att finnas möjlighet att komma med förslag på önskemål, längre fram i tiden.

KOLLEKTIVTRAFIK

Styrelsen har tillsammans med ett antal föreningar i området, skickat en skrivelse till Västtrafik, där vi ansåg att det var dags att bygga den utlovade hållplatsen för Älvsnabben vid Bockkranstorget. Svaret vi fick var att det inte var aktuellt just nu, med motiveringen att man inte skulle klara 30-minuterstrafik då. I dags läget tar det ca 27 minuter från Lilla Bommen till Klippan, och med ytterligare ett stopp hinner man inte hela sträckan på 30 minuter. Dessutom skulle en ny flytbrygga kosta ett antal miljoner kronor som inte finns i budgeten just nu. Vi kommer dock att fortsätta bearbeta Västtrafik i ärendet. Finns det någon som är intresserad att hjälpa till med detta så tag kontakt med styrelsen.

I samma skrivelse föreslog vi att man skulle förlänga buss 33 in till Nordstan/Gustav Adolfs Torg. Svaret från Västtrafik var att det inte gick, med tanke på att där redan är så mycket trafik på dessa hållplatser, och att man från Hjalmar Brantingsplatsen eller Eriksbergstorget lätt kan byta till buss eller spårvagn för att ta sig in till centrum.

Vad gäller Älvsnabben så kommer Hållplatsen Rosenlund att dras in i samband med tidtabellsbytet den 16:e augusti och ersättas med en ny hållplats vid Stenpiren, där nu nya buss- och spårvägsförbindelser kommer att finnas. Dessutom kommer man fr.o.m. december att köra med 20-minuterstrafik under högtrafik på vardagar och helger.

ÖVRIG INFORMATION

Två powerpointpresentationer angående byggplanerna för Västra Eriksberg, kommer att finnas på vår hemsida, www.brflinnea.com.

Mer information kan dessutom hämtas på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.sbk.goteborg.se, samt på hemsidan www.vastraeriksberg.se, som drivs av byggföretagen i område, åtminstone t o m 2017, då de flesta byggnadsprojekt är klara, frånsett Kajens två sista hus och området runt Docktorget.

Synpunkter på kollektivtrafiken kan skickas till vasttrafik@vasttrafik.se.

Det finns även en intressant utställning i Älvrummet, nere på Kanaltorget vid Lilla Bommen, där man kan se framtidsplaner för större delen av centrala Göteborg.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i BRF Linnéa