Som tidigare informerats i infobladet kommer vårt garantiskötselavtal gå ut i vår, i och med det ska markentreprenören ordna till de fel som blev noterade under 2-årsbesiktningen och ersätta döda växter.

Trivselgruppen startade dialogen med Riksbyggen nya trädgårdsansvarig samt extern aktör för att se hur vi kan skapa en bättre uteplats med bättre grönytor. I dessa dialoger framkom att planering av våra grönytor inte varit optimal då vi har haft fel växter på fel plats (sol och vind) som i kombination med dålig skötsel från Riksbyggens underleverantör resulterat i en mindre grön och dynamisk uteplats. Dessutom är nuvarande planteringar mer skötselkrävande än andra typer av växter. I samband med detta arbete tog Riksbyggen fram två förslag på hur framsidan mot huvudentrén kan göras till en mer dynamisk och fungerande uteplats som presenterades för trivselgruppen. Parallellt med detta bad trivselgruppen om förslag och offert från GUAB, en fastighetsförvaltare med lokal närvaro i vårt område samt med goda referenser. GUABs förslag är framtaget i samarbete med blomsterhandeln Gardenia Blommor på Sörhallskajen 16.

Förslagen från Riksbyggen innebär en lägre initial kostnad på mellan 75-90 000 kr med en skötselkostnad på 57-75 000 kr för 2 års garantiskötsel beroende på vilket av förslagen som väljs.

Förslaget från GUAB innebär en högre initial kostnad på ca 140 000 kr med en garantiskötsel under två år för ca 15 000 kr per år.

Den väsentligt lägre skötselkostnaden i GUABs förslag, GUABs närvaro i området samt det bristfälliga samarbetet med Riksbyggen vi tidigare har upplevt, har lett till att trivselgruppen i samråd med styrelsen valt att gå vidare med GUABs förslag.

I samband med detta arbete har styrelsen lämnat in ett ersättningsanspråk till Riksbyggens underentreprenör REX för felaktigt gjord plantering och skötsel som gjort att uteplatsen inte fungerat bra. Rex har erbjudit en ersättning på 16 720 kr som styrelsen godtagit. Planen framåt är att GUAB skall starta arbetet med omplanteringar på framsidan så snart Rex har avslutat sina andra anmärkningar inför efterbesiktningen. Arbetet med baksidan är ännu inte påbörjat och trivselgruppen kommer fortsätta med detta arbete i nästa fas när framsidan är färdigställd.

Kommande sidor presenterar utformningen för framsidan som GUAB i samarbete med Gardenia blommor kommer att göra om. Skissen och valen av blommor är i grova drag och kan komma att innebära mindre justeringar. Vi hoppas med detta arbete att vi skall få en finare uteplats med en mer välkomnande utformning som i längden är mindre skötselkrävande än befintliga planteringar.

Vänligen, Trivselgruppen i samråd med styrelsen